Kerk moet fyn luister na sosiale netwerke

Die kerk se erns met diversiteit word met wantroue bejeën. Hoewel daar verskillende groeperings is wat aan die gesprek oor diversiteit deelneem, is daar een saak waaroor meeste deelnemers saamstem en opmerkings maak. Hulle is skepties oor die kerkleierskap se erns oor die gesprek van diversiteit en die bereidheid om werklik ruimte te skep vir diversiteit in die kerk.

Dit blyk uit ’n verslag van die Taakspan vir Diversiteitsbestuur wat aan die Algemene Sinode van die NG Kerk se Moderamen voorgelê is. Die rede vir hierdie wantroue kan volgens die verslag gevind word in die wyse waarop die leierskap die hele kerkeenheidsgesprek hanteer, sowel as die hantering van Kletskerk se webwerf.

Die verslag waarsku dat die invloed van sosiale netwerke ’n belangrike konteks word wat in die kerk verreken sal moet word. “Die dae toe een of twee persone namens die kerk gepraat het, is verby,” staan in die verslag. “Daar sal na die netwerke gekyk moet word en fyn gelees moet word wat lidmate dink en sê via hierdie netwerke as diversiteit sinvol bestuur moet word.” Die verslag wys daarop dat nie net NG Kerk-lidmate hierdie forums lees nie. Dit het ook die ontmoetingsplek geword waar die drie susterkerke se lidmate bymekaarkom en idees uitruil.

Die opstellers van die verslag waarsku ook teen etikettering in die gesprek oor diversiteit. “Terme soos fundamentalisme, liberaliste, nuwe hervormers ens, word deur die onderskeie gespreksgenote aan mekaar toegedig.” Hierdie etikette bring volgens die verslag skeiding tussen gespreksgenote. Dit bring ook mee dat daar nie werklik ’n ruimte vir onderlinge luister na mekaar se standpunte bestaan nie. Die linies word opgestel en gevegte word geveg om die kerk te red van mekaar se standpunte en vertrekpunte.

“In die gesprek is dit duidelik dat ons nie oor die nodige vaardighede beskik om met mense wat diverse standpunte het en wat van ons verskil in ’n gees van onderlinge respek en liefde na mekaar te luister en te groei nie.”

Die gesprek or diversiteit in die kerk word volgens die verslag verder bemoeilik omdat bestaande teologiese en sosiale strukture uitgedaag word en mense nie gereed is om die nodige grense oor te steek nie.

Die voorsitter van die NG Kerk se taakspan vir diversiteitsbestuur, dr Jan Botha, skryf in sy deel van die verslag wat vir hom ontstellend op die NG Kerk se diversiteitsforum is, is die verdagmaking, persoonlike aanvalle en ondeurdagte asook eensydigheid van ’n aantal deelnemers. Hy sê dit wil voorkom of dit aanvaarbaar is om die man te speel en nie die bal te speel nie. “Beskuldigings, beledigings en selfs karakterskending is en bly onaanvaarbaar, oneties asook onchristelik.”

Dr Botha sê om links en regs mense te etiketteer en verdag te maak dra nie by tot die bevordering van ’n oop, sinvolle en gepaste gesprek nie. Hy sê daar behoort te alle tye met liefde, respek en eerlikheid debat gevoer word al verskil die deelnemers hoe radikaal van mekaar.

Een van die sake wat in die verslag vermeld word en groot aandag getrek het, is Izak du Plessis se bedanking uit die NG Kerk en veral sy kritiek dat die kerk liefdeloos optree teenoor lidmate. Ook sy opmerking dat die kerk nie vir mense wat ander vrae vra voorsiening maak nie verdien glo nadenke.

This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.

One Response to Kerk moet fyn luister na sosiale netwerke

  1. Anton Bester says:

    Ons leef tog in ‘n wereld van vele stemme. Kan amper nie glo dit word nog beredeneer nie, hoekom nie maar net gewoon luister na die stemme nie. Ek het ‘n aangrypende verhaal of twee om hieroor te deel, van die mate van saamgesels en openheid wanneer hierdie forums aangewend word vir aktiewe luister. Oor verdagmakery, beledigings en persoonlike aanvalle …. Wonder maar net waar leer ons hierdie dinge?